Staat u onverhoopt met pech
en bent u in het bezit van onze
mobiliteitspas/registratie?
Bel dan 24/7
085-7737737.
Voorwaarden uitgebreid

Op deze pagina kunt u wellicht een antwoord vinden op mogelijke vragen omtrent onze voorwaarden. Indien u toch nog vragen heeft, kunt u deze richten aan info@pechonderwegservice.nl. U kunt ook het informatie nummer bellen: 085-7733750

Maak uw keuze

Artikel 1Definities Artikel 2Dekking Artikel 3Service gebied Artikel 4Inhoud assistentie verlening Artikel 5Regeling vergoeding: binnen- en buitenland Artikel 6Verplichtingen van rechthebbende(n) Artikel 7Wet bescherming persoonsgegevens Artikel 8Geen recht op pechhulp Artikel 9Aanvullende algemene voorwaarden Artikel 10Hoe vaak kan ik gebruik maken van de mobiliteitsservice? Artikel 11Misbruik Artikel 12Restitutie
Artikel 1 – Definities

Met een voertuig bedoelen wij een auto met een Nederlands kenteken, met een totaal gewicht (inclusief mogelijke caravan en/of aanhanger) van maximaal 3.500 kg (eigen massa vermeerderd met het laadvermogen), die door een autobedrijf via de portal is geregistreerd voor mobiliteitsservice bij Pechonderwegservice.nl. Het voertuig moet vlak voor registratie een periodieke reguliere onderhoudsbeurt hebben gehad bij een van onze aangesloten autobedrijven. Hierbij is onderhoud volgens fabrieksopgave leidend. Auto’s die volgens de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) geregistreerd staan als kampeerwagens (campers) met een afstand tussen de assen van meer dan 3 meter, vallen niet onder het begrip voertuig. Personenbussen (9 persoons) kunnen niet worden voorzien van mobiliteitsservice. Ook taxi’s, lesauto’s, auto’s die gebruikt worden voor rally rijden (bijvoorbeeld carbage run), pech op een racebaan, pech bij sportauto-evenementen of tijdens behendigheids- of snelheidswedstrijden zijn uitgesloten van mobiliteitsservice. 

Met caravan/aanhangwagen bedoelen wij de aan uw auto gekoppelde toercaravan, vouwkampeerwagen, bagagewagen of trailer. Als het voor een bepaalde aanhangwagen wettelijk verplicht is, moet de aanhangwagen in Nederland geregistreerd staan. Het totaal gewicht mag niet meer bedragen dan 3500 kg beladen. Let op bij bedrijfswagens en aanhangers qua totaal gewicht. Het kan bij overschreiding leiden tot het laten staan van de aanhanger. Onze mobiliteitsservice is primair bedoelt voor particulieren. 

Met pech bedoelen wij elk plotseling mechanisch defect van het voertuig afkomstig van een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel, dat het normale gebruik van het voertuig onmogelijk maakt en immobilisatie ervan tot gevolg heeft. Dat betekent dat U niet verder kunt rijden. Met plotseling bedoelen wij dat het defect voor het begin van de reis niet bekend is en niet te voorzien is. Het defect moet veroorzaakt zijn door een eigen gebrek. De oorzaak van het defect moet dus in het voertuig of de caravan/aanhangwagen zelf liggen. Een defect aan het voertuig of aan de caravan/aanhangwagen veroorzaakt door een van buitenkomende, plotselinge en onvoorziene gebeurtenis, valt niet onder de definitie pech. Dus als u bijvoorbeeld niet verder kunt rijden door een ongeval, heeft u geen recht op pechhulp. Meer dan 2 lekke banden? Ook dan valt e.e.a. niet onder pech maar verwijzen wij door naar uw autoverzekering.

Wij zien ook als pech: één lekke band, het fabrieksmatig ontbreken van een reservewiel, defecte sleutels of in een gesloten auto achtergelaten sleutels, verkeerde brandstof getankt en een lege accu door het aanlaten van stroomverbruikers. Alle overige oorzaken van immobilisatie door menselijke oorzaak, bijvoorbeeld een lege tank, vallen niet onder de service van Pechonderwegservice.nl.

Met mobiliteitsservice bedoelen wij dat u hulp krijgt als u pech heeft met uw voertuig of met uw caravan/aanhangwagen, zodat u weer verder kunt rijden. Welke hulp u van ons krijgt, staat beschreven in deze algemene voorwaarden.

Met bagage bedoelen wij de door u meegenomen zaken, als deze onderdeel uitmaken van uw reisbagage of kampeeruitrusting.

Met zuivere huurkosten bedoelen wij de vaste kosten voor de huur van een voertuig. Hierin is niet inbegrepen: brandstofkosten, aftankkosten, eventuele kosten voor schade, extra kilometers, ophaalkosten en/of bekeuringen. Als huurder van een v.v. auto bent u altijd zelf verantwoordelijk voor mogelijke schade(s) en het vol aftanken van de betreffende v.v. auto. 

Wij bedoelen met ongeval een gebeurtenis die met (bots)kracht dusdanig schade aan het voertuig heeft veroorzaakt, dat het niet meer mogelijk en/of verantwoord is met het voertuig de reis te vervolgen en/of een gebeurtenis waarbij het voertuig zijn weg pas kan vervolgen door inzet van sleephulp.

Met U bedoelen wij de persoon die geregistreerd staat in ons systeem als bestuurder van het voertuig en mobiliteitsservice kan inschakelen. Met U bedoelen wij ook alle personen die toestemming hebben om met uw voertuig te rijden, de passagiers (met uitzondering van lifters), eigen huisdieren zoals katten en honden, die kosteloos in de auto meereizen op het moment dat er een beroep wordt gedaan op Pechonderwegservice.nl. Het aantal passagiers mag niet groter zijn dan het maximaal aantal passagiers dat wettelijk is toegestaan voor het betreffende voertuig. 9 persoons bussen zijn uitgesloten van pechhulp ook al is het kenteken door uw autobedrijf geregistreerd.

Artikel 2 – Wat mag U van ons verwachten?

Een zeer goede en complete 24/7 kentekengebonden mobiliteitsservice. In eigen woonplaats, Nederland én Europa (zie artikel 3 servicegebied). Voor uw auto, caravan én aanhanger. Hierbij dient het trekkende voertuig voorzien te zijn van mobiliteitsservice. Het doel van onze pechhulp is dat U bij pech zo snel mogelijk weer verder kunt rijden met uw voertuig. Lukt dat niet, dan zoeken we een andere oplossing. 

Uw voertuig dient door uw autobedrijf geregisteerd te zijn in onze portal. Onze mobiliteitsservice kunt U alleen verkrijgen als U vlak voor registratie in onze portal periodiek regulier auto onderhoud volgens fabrieksopgave (minimaal jaarlijks) bij een van onze aangesloten autobedrijven heeft laten uitvoeren. Zo hebben wij de zekerheid dat onze mobiliteitsservice alleen verkrijgbaar is voor diegenen die de meerwaarde zien van regelmatig auto onderhoud. Niet alleen omdat dit de kans op pech vermindert maar bovenal voor uw eigen (en andermans) veiligheid.

 

Artikel 2.1 – Geldigheidsduur

De geldigheid van de mobiliteitspas van Pechonderwegservice.nl is maximaal 1 jaar, dit gerekend vanaf de aanmeldingsdatum. Binnen 2 maanden voor de afloopdatum kan de mobiliteitspas na een onderhoudsbeurt door een deelnemend autobedrijf weer verlengd worden met een 2e of volgende termijn van telkens 12 maanden, gerekend vanaf de 1e aanmeldingsdatum.

Artikel 3 – Servicegebied

Wij verstaan onder Nederland ook uw eigen woonplaats. Onder Nederland vallen niet:

 • Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Caribisch Nederland);
 • Waddeneilanden. Op de eilanden Ameland, Terschelling en Texel wordt wel pechhulp verleend.

U heeft recht op hulp gedurende een verblijf van maximaal 28 aaneengesloten dagen in het buitenland.

Per 01-01-2018 verstaan wij onder Europa de volgende landen:

Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus (alleen die geografische delen die bestuurd worden door de regering van de Republiek Cyprus), Denemarken (met uitzondering van Groenland), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (met uitzondering van de overzeese gebieden), Gibraltar, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Moldavie, Monaco, Montenegro, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (met uitzondering van Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Servië, Slovenië, Slowaakse Republiek, Spanje (met uitzondering van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechische Republiek, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, Zweden en Zwitserland. Uitzonderingen voor pechhulp Europa zijn o.a. Marokko, Turkije en Griekenland alsmede de griekse eilanden.

Met ingang van 01-01-2018 kunnen aan verwijzingen naar de groene kaart geen rechten meer ontleend worden. Deze rechten kunnen ook niet worden ontleend aan mededelingen op onze of andere websites, klantenkaart, privilegepas of anderszins, waarbij gerefereerd wordt aan de landen die als zodanig vermeld staan op de groene kaart.

Pechhulpverlening in Tunesië is NIET van toepassing.

Artikel 4 – Inhoud mobiliteitsservice

Mobiliteitsservice wordt verleend binnen en buiten de woonplaats, mits het voertuig goed bereikbaar is door middel van een verharde, niet doodlopende en niet door water gescheiden toegangsweg. Deze toegangsweg moet toegankelijk zijn voor voertuigen t/m 7.500 kg.

Artikel 4.1 – Nederland (incl. woonplaats): mobiliteitsservice in het geval van een niet rijdbaar incident

Via ons alarmnummer 085-7737737 zal ons centralisten team U in het Nederlands te woord staan. De alarmcentrale van Pechonderwegservice.nl is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar.

Artikel 4.1.1 Aanrijtijd

Onze professionele assistentieverlener komt naar U toe. Gemiddeld is de assistentieverlener, vanaf het moment dat de melding gedaan is, binnen 35/40 minuten bij U ter plaatse.

Artikel 4.1.2 Transport van het voertuig

De assistentieverlener zal bekijken of een snelle, provisorische, reparatie ter plaatse mogelijk is. Indien een reparatie vermoedelijk langer gaat duren dan +/- 2 uur bieden wij indien nodig vervangend vervoer aan en kunt U uw weg vervolgen. De assistentieverlener zorgt ervoor dat uw auto zo mogelijk de eerst volgende werkdag retour gebracht wordt naar het autobedrijf welke de mobiliteitsservice (uw kenteken) geregistreerd heeft. Dit is altijd het autobedrijf dat de mobiliteitsservice heeft uitgegeven. Zo kunt U bij uw eigen autobedrijf vervolgens de reparatie (reparatie verplichting bij repatriering van uw voertuig) laten uitvoeren en uw vervangend vervoer in de buurt van uw autobedrijf weer op een depot inleveren. Indien u na repatriering van uw defecte voertuig besluit elders uw auto te laten repareren (lees niet bij het autobedrijf welke uw voertuig heeft geregisteerd) zijn wij gemachtigd alle kosten van de repatriering bij uw in rekening te brengen.

Artikel 4.1.3 Transport van de gekoppelde caravan of aanhangwagen

Pechonderwegservice.nl voorziet ook in pechhulp voor caravan en/of aanhangwagen. Het trekkende voertuig dient (d.m.v. kenteken registratie) voorzien te zijn van onze mobiliteitsservice. De caravan of aanhangwagen wordt net als uw auto vervoerd naar het autobedrijf welke uw kenteken voor pechhulp service heeft geregistreerd. 

Artikel 4.1.4 (Nood) reparatie bij autobedrijf

Een noodreparatie bij een deelnemend autobedrijf van Pechonderwegservice.nl wordt vergoed tot een bedrag van maximaal € 50,- (alleen arbeidskosten). Niet vergoed worden de kosten van eventueel benodigde onderdelen voor de (nood) reparatie. De vergoeding van € 50,- is alleen van toepassing wanneer er sprake is van een daadwerkelijke melding via het alarmnummer en U, door deze noodreparatie, zonder verdere assistentie uw weg kunt vervolgen. Een en ander na akkoord van de alarmcentrale.

Artikel 4.1.5 Stalling en aansprakelijkheid

1. Stalling is maximaal 2 dagen van toepassing.
2. Pechonderwegservice.nl (of het betreffende autobedrijf) is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van het voertuig, (achtergebleven) bagage, materiaal, bezittingen en voorwerpen die vermist worden of achtergelaten worden in de auto en/of aanhangwagen.

Artikel 4.1.6 Vervoer van personen ten bate van door- of terugreis

Vervoer van personen ten bate van door- of terugreis vindt plaats in combinatie met het transport van de auto of op basis van 2e klas openbaar vervoer. Niet in combinatie met vervangend vervoer.

Artikel 4.1.6.a Hotel

Eventuele hotelkosten in Nederland worden vergoed voor maximaal 1 nacht met een maximum van € 70,- inclusief btw, per persoon voor logies en ontbijt. Maximaal 4 personen en alleen bestuurder en passagiers van het voertuig met pech. Een hotelovernachting wordt alleen vergoed indien door- of terugreis absoluut niet mogelijk is. Overige kosten, zoals overige maaltijden en telefoonkosten, worden niet vergoed.

Artikel 4.1.6 b Vervangend vervoer

Indien de reparatie niet binnen +/- 2 uur mogelijk is. Een en ander te bepalen door de centralist na bevinding van de berger/hulpverlener.

1. Gelijkwaardig aan uw auto en maximaal categorie C;
2. Maximaal voor de duur van de reparatie en met een maximum van 3 werkdagen.

De vervangende auto is inclusief 100 vrije kilometers per dag, exclusief brandstof. Meer kilometers tegen meerprijs volgens kosten van verhuurder. Een eigen risico kan eventueel afgekocht worden, deze kosten worden niet vergoed.

Alleen zuivere huurdagen en inzetkosten, niet in combinatie met vervoer personen. Rechthebbenden dienen te voldoen aan de door het deelnemende autobedrijf gestelde voorwaarden.

Wij leveren pechhulp en zijn geen reisverzekeraar. Indien U uw reis wilt voortzetten met verlengd vervangend vervoer dient U dit zelf te bekostigen of uw reisverzekering aan te spreken. Wij raden u bij vakantie dan ook aan om een reisverzekering af te sluiten die voorziet in verlengd vervangend vervoer bij pech. Verlengd vervangend vervoer is via Pechonderwegservice.nl niet mogelijk.

Niet vergoed worden extra kosten zoals:

Brandstof, afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, taxi kosten, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, schades alsmede kosten voor het niet op correcte wijze afmelden of te laat inleveren van de huurauto. Het v.v. vervoer dient ingeleverd te worden op een depot. Vraag uw verhuurder waar u de v.v. auto weer in kunt leveren bij u in de buurt. Dit voorkomt onnodige kosten. 

 

Artikel 4.2.9 b Vervangend vervoer voor lokaal gebruik in het buitenland (Europa)

Indien de reparatie niet dezelfde dag mogelijk is;

1. Gelijkwaardig aan uw auto en maximaal categorie C segment;
2. Plaatselijk v.v. vervoer en maximaal voor de duur van de reparatie met een maximum van 5 dagen.

De vervangende auto is inclusief 100 vrije kilometers per dag, exclusief brandstof. Meer kilometers tegen meerprijs volgens kosten van verhuurder. Een eigen risico kan eventueel afgekocht worden, deze kosten worden niet vergoed.

Indien U uw reis wilt voortzetten met verlengd vervangend vervoer dient U dit zelf te bekostigen of uw reisverzekering aan te spreken. Wij raden u bij vakantie plannen aan om vooraf een reisverzekering af te sluiten die voorziet in verlengd v.v. vervoer in het buitenland. Verlengd vervangend vervoer is via Pechonderwegservice.nl niet mogelijk.

Niet vergoed worden extra kosten zoals:

Brandstof, afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, taxi kosten, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, alsmede kosten voor het niet op correcte wijze afmelden of te laat inleveren van de huurauto.

Artikel 4.2.9 a Hotel in het buitenland (Europa)
Eventuele hotelkosten worden vergoed (alleen na akkoord alarmcentrale) voor maximaal 4 nachten met een maximum van € 70,- inclusief btw per persoon voor logies en ontbijt. Maximaal 4 personen en alleen bestuurder en passagiers van het voertuig met pech. Dit alleen wanneer de door- of terugreis in zijn geheel niet mogelijk is. Overige kosten zoals bijvoorbeeld overige maaltijden en telefoonkosten worden niet vergoed. Alleen als het voertuig plaatselijk gerepareerd kan worden. Niet in combinatie met vervoer personen ten bate van door- of terugreis.
Artikel 4.2.9 Vervoer van personen ten bate van door- of terugreis in het buitenland (Europa)

Is reparatie van uw voertuig niet mogelijk binnen twee werkdagen? Dan kunt U in plaats van een vervangende auto ook kiezen voor vergoeding van de kosten van doorreizen naar de eerste plaats van bestemming. Of terugreis naar het huisadres. Vervoer van personen geschiedt op basis van 2e klas openbaar vervoer indien de reparatie niet binnen 2 werkdagen mogelijk is. Niet van toepassing in combinatie met hotel overnachting.

Artikel 4.2.8 Stalling en aansprakelijkheid in het buitenland (Europa)

1. Maximaal 10 dagen.
2. Pechonderwegservice.nl (of het betreffende autobedrijf) is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van het voertuig, (achtergebleven) bagage, materiaal, bezittingen en voorwerpen die vermist worden of achtergelaten worden in de auto en/of aanhangwagen.

Artikel 4.2.7 (Nood) reparatie bij autobedrijf in het buitenland (Europa)

Een noodreparatie in het buitenland wordt vergoed tot een bedrag van maximaal € 50,- (alleen arbeidskosten). Niet vergoed worden de kosten van eventueel benodigde onderdelen voor de (nood) reparatie. De vergoeding van € 50,- is alleen van toepassing wanneer er sprake is van een daadwerkelijke melding via het alarmnummer en de begunstigde door deze noodreparatie, zonder verdere pechhulp, zijn weg kan vervolgen.

Artikel 4.2.6 Invoer en vernietiging in het buitenland (Europa)

Als de kosten van onze mobiliteitsservice (repatriering) hoger zijn dan de dagwaarde / restwaarde van uw voertuig. Dus als uw voertuig door de pech “total loss” is. In dit geval is er sprake van invoer en vernietiging van uw voertuig, caravan of aanhangwagen in het land van stranding. Repatriering van het defecte voertuig alsmede mogelijke caravan en/of aanhanger is dan niet van toepassing. Bij een defecte oldtimer die met langdurige pech (+2 werkdagen) in het buitenland gestrand is, is er een uitzondering op repatriering mogelijk op basis van een bestaand geldig taxatie rapport door een beedigd taxateur. De beslissing hiervoor ligt altijd bij pechonderwegservice.nl. 

Artikel 4.2.5 Repatriëring van voertuigen vanuit het buitenland (Europa)

Indien de reparatie niet binnen de oorspronkelijke reisduur mogelijk is en minimaal 2 werkdagen. Wij transporteren de auto naar het autobedrijf dat het kenteken heeft geregistreerd en de A4 brief of pas heeft uitgegeven. Het is mogelijk dat het enige tijd duurt voordat uw auto ingepland is voor repatriëring naar Nederland. Aan deze periode kunnen geen rechten ontleend worden, wij zijn hiervoor afhankelijk van de transporteur(s). Plaatselijk vervangend vervoer is maximaal voor de duur van de reparatie met een maximum van 5 dagen. Vervangend vervoer boven de 5 dagen is voor eigen rekening.

Artikel 4.2.4 Toezenden onderdelen in/naar het buitenland (Europa)

Alleen de kosten van verzending. Het niet beschikbaar zijn van de onderdelen in Nederland of in het buitenland en/of het stopzetten van de fabricage ervan vormen een geval van overmacht dat het nakomen van deze verbintenis kan vertragen of niet mogelijk maakt. De kosten van onderdelen en reparatie vallen niet onder de mobiliteitsservice van Pechonderwegservice.nl.

Artikel 4.2.3 Transport van de gekoppelde caravan of aanhangwagen in het buitenland (Europa)

De caravan of aanhangwagen wordt vervoerd naar hetzelfde adres als het voertuig. Pechonderwegservice.nl kent ook pechhulp bij pech met de caravan en/of aanhanger. Het totaal gewicht van auto met caravan en of aanhanger mag niet meer bedragen dan 3500 kg. Het trekkende voertuig dient voorzien te zijn van onze mobiliteitsservice.

Artikel 4.2.2 Transport van het voertuig in het buitenland (Europa)

De assistentieverlener zal het voertuig naar het dichtstbijzijnde, gecontracteerde, autobedrijf vervoeren. Indien transport naar vernoemd autobedrijf niet direct mogelijk is, zal het voertuig op een veilige plaats gestald worden en zo mogelijk de volgende werkdag worden getransporteerd. Wanneer U besluit de stalling niet plaats te laten vinden bij een bij de alarmcentrale aangesloten (auto) bedrijf, sluit Pechonderwegservice.nl de mogelijke stallingskosten hiervan uit, nog staat zij hiervoor garant.

Artikel 4.2.1 Pechonderwegservice.nl buitenland (Europa)

De alarmcentrale van Pechonderwegservice.nl is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch te bereiken. Onze professionele assistentie verlener komt naar u toe. Gemiddeld is de assistentie verlener, vanaf het moment dat de melding gedaan is, binnen 35 minuten bij u ter plaatse.

Artikel 4.2 – Buitenland (Europa): mobiliteitsservice in het geval van een niet rijdbaar incident

Via het alarmnummer 0031-(0)-85-7737737 zal de telefoniste de begunstigde in het Nederlands te woord staan. De alarmcentrale van Pechonderwegservice.nl is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar.

Artikel 5 – Regeling van vergoeding gemaakte kosten: Nederland/Europa

Kosten van (de) hulpverlening worden alleen vergoed indien deze zijn gemaakt met toestemming van de alarmcentrale van Pechonderwegservice.nl. Reparatie kosten worden nooit vergoed.

Artikel 5.2 Voortzetting van de reis door middel van vliegtickets in het buitenland (Europa)

Er vindt door Pechonderwegservice.nl geen vergoeding plaats indien er door U gekozen wordt voor een terugreis of voortzetting van de reis door middel van het aanschaffen van (een) vliegticket(s). Er vindt ook geen vergoeding plaats als U voor een andere vorm van vervoer kiest, anders dan in deze voorwaarden is aangegeven.

Artikel 5.3 Uitval chauffeur

Pech onderweg service voorziet in een goede én complete 24/7 service wanneer u onverhoopt komt stil te staan door autopech. Pech onderweg service helpt u dan snel weer op weg! Indien de bestuurder/chauffeur van de auto onverhoopt uitvalt, bijvoorbeeld door lichamelijke oorzaak, voorzien wij niet in hulpverlening. Het voertuig is dan nog rijdbaar en pechvrij.

Artikel 6 – Uw verplichtingen
 1. Het (trekkende) voertuig dient geregistreerd te zijn voor mobiliteitsservice bij Pechonderwegservice.nl.
 2. U bent verplicht om tijdig de onderhoudsbeurten volgens onderhoudsschema (minimaal jaarlijks) te laten uitvoeren bij het autobedrijf waar de mobiliteitspas van Pechonderwegservice.nl wordt uitgegeven. Hierbij is onderhoud volgens fabrieksopgave leidend. Alleen bij regelmatig en aantoonbaar auto onderhoud bij het deelnemende autobedrijf is er sprake van mobiliteitsservice door Pechonderwegservice.nl. Wij controleren dit regelmatig.
 3. Geldig APK keuringsbewijs voor auto, caravan en aanhangwagen.
 4. U bent verplicht zo snel mogelijk zelf contact op te nemen met de alarmcentrale van Pechonderwegservice.nl als u pech heeft. Wacht u met het melden van de pech zo lang dat wij alleen nog kunnen helpen met meer werk en/of extra kosten? Dan verlenen wij geen pechhulp meer. Of brengen wij de extra kosten bij u in rekening.
 5. U dient de aanwijzingen van de alarmcentrale op te volgen, de noodzakelijke medewerking te verlenen en alle noodzakelijke informatie te geven die van belang is voor een goede hulpverlening.
 6. Hulpverlening vindt alleen plaats indien toestemming is verleend door de alarmcentrale van Pechonderwegservice.nl.
 7. Reparatie kosten worden nooit vergoed.
 8. Om vervangend vervoer of caravan / aanhangwagen te kunnen krijgen, moet u wel beschikken over een geldig identiteitsbewijs en een geldige creditcard. Dit zijn voorwaarden die bijna altijd door (auto)verhuurbedrijven worden gesteld. In het geval u niet aan deze voorwaarden of aan andere voorwaarden van het verhuurbedrijf kunt voldoen, kunnen wij geen vervangend vervoer voor u regelen.
 9. Bij hulpverlening bent U verplicht om een euvel of gebrek binnen 48 uur (weekenden 72 uur) te laten controleren en te laten repareren. Bij het niet laten uitvoeren van reparaties ondanks gegeven advies heeft u geen recht meer op mobiliteitsservice. Dit om misbruik te voorkomen.

Artikel 7 Wet bescherming persoonsgegevens

Het deelnemende autobedrijf zal diverse persoonsgegevens, alsmede uw kentekennummer, invoeren in de database van onze alarmcentrale om zodoende een pech onderweg servicepas op uw naam en kenteken te kunnen registreren. Deze gegevens worden gebruikt zodat bij een melding direct duidelijk is wie er hulp nodig heeft. Ook het voertuig is zo direct bekend.

Deze gegevens worden alleen gebruikt in geval van een assistentieverlening. Het desbetreffende autobedrijf en onze alarmcentrale maken gebruik van het vrijstellingsbesluit wet bescherming persoonsgegevens. (Artikel 13 lid 2a en 2d). Door uw persoonsgegevens en uw voertuiggegevens aan het desbetreffende autobedrijf kenbaar te maken, verklaart u akkoord te gaan met registratie van deze gegevens door het autobedrijf en de alarmcentrale.

Uw gegevens worden door het desbetreffende autobedrijf, nog door onze alarmcentrale, gedeeld met derden.

Artikel 8 Uitsluitingen – Geen recht op pechhulp

8.1 In geval van een ongeval of als gevolg van eigen schuld schade. Bijvoorbeeld meerdere lekke banden tegelijkertijd, wij verwijzen u dan door naar uw verzekeraar. Ook wanneer u door eigen schuld ergens tegenaan rijdt waardoor uw band(en) scheur(t)(en), valt dit niet onder pechhulp verlening maar onder schade (uw verzekering) in deze voorkomende gevallen verwijzen wij u naar het telefoonnummer op uw groene kaart.
8.2 In geval van diefstal of poging daartoe van het voertuig zelf of onderdelen ervan.
8.3 In geval van vandalisme.
8.4 In geval van immobilisatie door eigen toedoen. Hieronder vallen onder andere de volgende omstandigheden:
8.4.1 Verlies of diefstal van sleutels;
8.4.2 Indien aan het voertuig wijzigingen zijn aangebracht die niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de importeur en/of de fabrikant;
8.4.3 Indien de pech is veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd gebruik, opzet, grove nalatigheid, of gebruik van alcoholhoudende dranken of andere bedwelmende of opwekkende middelen;
8.4.4 Indien onvoldoende maatregelen zijn genomen om de pech de voorkomen of te beperken;
8.4.5 Indien deelgenomen wordt, of als assistentiewagen meegereden wordt in welke vorm dan ook, aan een gemotoriseerde competitie zoals bijvoorbeeld een rally, race, slipschool, slipcursus, testdrive, weddenschap of anderszins.
8.4.6 Indien hulp door omstandigheden ter plaatse of door overmacht, zoals rellen, opstanden, oorlogssituaties, natuurrampen, overstromingen, aardbevingen, terrorisme of zware weersomstandigheden niet kan worden verleend.
8.4.7 Indien rechthebbende(n) niet aan de verplichting zoals vermeld in artikel 6 voldoet (voldoen). Jaarlijks auto onderhoud bij een deelnemende autobedrijf en dit volgens schema, is een vereiste om in aamerking te komen voor een pechhulp service pas van Pechonderwegservice.nl.
8.4.8 Indien er sprake is van een melding en er reeds eerder pechhulp assistentie is verleend waarbij het opgegeven makement of euvel niet is vervangen of gerepareerd na de 1e stranding. In dit geval is Pechonderwegservice.nl gemachtigd om alle kosten die samenhangen met de onterechte melding, te verhalen op onterecht rechthebbende(n).
8.4.9 Indien de pas is verstrekt door het deelnemende autobedrijf en deze de rechthebbende per aangetekende brief op de hoogte heeft gesteld van het vroegtijdig beëindigen van de pech onderweg servicepas.
8.4.10 Indien de gebeurtenis samenhangt met pech aan de caravan en/of aanhanger, terwijl het voertuig zelf geen pech heeft en de combinatie ondanks pech toch nog rijdbaar is.
8.4.11. Bij herhaling van pech door bestaande problemen, bij herhaling terugkerende problemen of reparaties die, om welke reden dan ook, niet goed uitgevoerd kunnen worden, behouden wij ons het recht voor om het betreffende kenteken uit te sluiten van (verdere) pechhulp en/of kosten volledig door te berekenen aan de kentekenhouder.
8.4.12. Bij reparaties die uitgevoerd worden zonder garantie behouden wij ons het recht voor om pechhulp op basis van (terugkerende) problemen volledig door te belasten aan de kentekenhouder.
8.4.13. In het geval van (economisch) total-loss (dagwaarde staat niet in verhouding tot de kosten van pechhulp) behouden wij ons het recht voor om bij herhaling (de oorzaak) van pech, geen pechhulp (meer) te verlenen.
8.5 Indien er sprake is van fraude of bewust misbruik maken van de pechhulp service pas van Pechonderwegservice.nl. Indien hier sprake van is zullen alle kosten verhaald worden op de betreffende persoon, bedrijf of instantie.
8.6 Indien de oorzaak/bron van de pech na pechhulp verlening niet verholpen wordt ondanks reparatie en/of vervangingsadvies. Denk bijvoorbeeld aan het niet vervangen van een accu. Bij meer dan 3 pechmeldingen (binnen 1 jaar) die verband houden met bijvoorbeeld herhaling van pech door een lege accu, behouden wij ons het recht voor geen pechhulp te verlenen of de gemaakte kosten in zijn geheel door te berekenen aan de pashouder. Indien hier sprake van is, ontvangt de pashouder na de 3e pechmelding een aangetekend schrijven waarin deze gewaarschuwd wordt voor de hoge kosten bij een mogelijke 4e herhaling.
8.7 Indien u geen geldige mobiliteitspas heeft van pechonderwegservice.nl, kunnen wij u geen pechhulp aanbieden, nog kunt u gebruik maken van onze diensten.
8.8 Indien u reeds pech heeft kunt u geen lid worden van pechonderwegservice.nl.
8.9 Indien wij het vermoeden hebben van fraude, misbruik en/of het verstrekken van valse informatie, enkel met het doel pechhulp te verkrijgen. In deze gevallen zijn wij gemachtigd alle kosten op de persoon of instantie in kwestie te verhalen.
9.0 Indien blijkt dat de mobiliteitspas is geregistreerd terwijl het betreffende voertuig reeds met pech staat, behouden wij ons het recht voor geen pechhulp te verlenen in verband met misbruik. Eventueel reeds gemaake kosten worden, inclusief boete, verhaald.
9.1 Wij verlenen pechhulp aan voertuig én inzittenden wanneer er sprake is van autopech. Indien de chauffeur onverhoopt uitvalt door lichamelijke klachten en/of gebreken, voorzien wij niet in hulpverlening. Het voertuig is dan tenslotte rijdbaar én pech vrij.
9.2 Een mobiliteitspas is enkel verkrijgbaar bij deelnemende autobedrijven, zij mogen u maximaal € 49,95 (inclusief btw) berekenen voor 1 jaar mobiliteitsservice in eigen woonplaats, Nederland én Europa en dit voor auto, caravan en/of aanhanger. Indien een mobiliteitspas is voldaan bij het autobedrijf maar, door willekeurig welke omstandigheden ook, niet is voldaan door het betreffende autobedrijf aan Pechonderwegservice.nl, behouden wij ons het recht voor geen pechhulp te verlenen bij onbetaalde mobiliteit registratie(s) of pas(sen) van het betreffende bedrijf. Bijvoorbeeld in het geval van een faillisement of surseance van het betreffende autobedrijf. Indien mobiliteitspassen reeds lopen en niet betaald zijn bij een faillisement, vervalt de mobiliteitsservice per direct. U kunt dan alleen het betreffende autobedrijf aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten van maximaal 49,95.
9.3. Indien wij pechhulp verlenen op een voertuig waarbij de mobiliteitsservice op het moment van pech niet door het betreffende autobedrijf aan ons is voldaan, behouden wij ons het recht voor om tevens bij faillisement of surseance van het betreffende autobedrijf, geen pechhulp te verlenen. Tevens zijn wij dan gerechtigd om betreffende, onbetaalde registraties/kentekens, te blokkeren of te verwijderen uit onze database.
9.4 Indien u in onze voorwaarden geen antwoord kunt vinden op uw vraag verzoeken wij u met ons contact op te nemen via info@pechonderwegservice.nl. Wij behouden ons het recht voor geen hulp te verlenen in situaties welke op deze site niet genoemd zijn.

Artikel 8.1 Kan een personenbusje ook aangemeld worden voor de mobiliteitsservice?

Pechonderwegservice.nl voorziet niet in pechhulp voor personenbusjes (Vervoer voor bijvoorbeeld 7 of 9 personen).

Ons tarief van € 49,95 per jaar voor pechhulp in eigen woonplaats, Nederland én Europa, is gebaseerd op pechhulp verlening bij pech met een personenauto. Een geregistreerde, (auto welke voorzien wordt van onze mobiliteitsservice), auto dient voorzien te zijn van (recent) uitgevoerd auto onderhoud bij een deelnemend autobedrijf. Dankzij uitgevoerd auto onderhoud is de kans op pech aanzienlijk kleiner. Dit ziet u direct terug in het prijsverschil ten opzichte van onze pas prijs en bijvoorbeeld een lidmaatschap van de ANWB.

Pechonderwegservice.nl beschikt over een zeer jonge vloot van vervangend vervoer. Wij bieden, indien nodig, vervangend vervoer tot maximaal het C segment. Zo kunt u met uw gezin en eventuele (vakantie) bagage, gemakkelijk en comfortabel uw weg vervolgen.

Ook voorzien wij indien nodig in hotelovernachting(en). Wij bieden tot maximaal 4 hotelovernachtingen aan voor maximaal 4 personen. Dit met een maximale vergoeding van € 70.- per persoon per nacht. Indien u met meer dan 4 personen reist, betekent dit dat u eventueel een meerprijs betaalt bij overnachting(en) wanneer uw reisgezelschap bestaat uit meer dan 4 personen. Het aantal daadwerkelijk verleende overnachtingen heeft geen invloed op de vergoeding van maximaal 4 personen per overnachting.

Artikel 8.2 Mijn auto heeft gedurende lange tijd stil gestaan met als gevolg een lege accu. Krijg ik dan pechhulp?

Wanneer uw auto voor langere tijd bij huis stil heeft gestaan met als gevolg een lege accu, behouden wij ons het recht voor geen pechhulp te verlenen. Bijvoorbeeld na een winterstalling. Als u weet dat de auto voor langere tijd in stalling gaat is het verstandig om de accu voortijdig af te koppelen. Een auto die thuis in de garage staat met een lege accu door langdurige stalling valt dus niet onder pechhulp. (Bijvoorbeeld stalling winterperiode oldtimer/cabriolet) Een enkele starthulp verlening zal in de meeste gevallen niet helpen doordat de accu volledig leeg is. In dit geval doet u er verstandig aan om de accu op tijd aan een druppelaar te koppelen om zo de accu weer op te laden. Mocht blijken dat er toch pechhulp verleend is dan behouden wij ons in dit geval het recht voor de pechhulp kosten alsnog aan u te berekenen.

Artikel 9 – Aanvullende algemene voorwaarden

In alle gevallen waarin door deze algemene voorwaarden niet is voorzien, of bij twijfelgevallen (zulks ter beoordeling door Pechonderwegservice.nl) beslist de eigenaar van Pechonderwegservice.nl.

Mocht er sprake zijn van foutief weergegeven informatie op onze website dan behouden wij ons het recht voor om foutief weergegeven informatie en/of voorwaarden alsnog aan te passen. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan foutief weergegeven informatie.

Artikel 9.1 – Aanvullende voorwaarden autobedrijven

Het is voor deelnemende autobedrijven verboden voertuigen in te voeren die reeds met pech staan. Wij monitoren de dagelijkse registraties en de pechmeldingen. Indien er sprake is van het invoeren van een voertuig met de wetenschap dat dit voertuig al met pech staat, zal Pechonderwegservice.nl alle gemaakte kosten, inclusief boete, doorbelasten.

Wanneer een deelnemend autobedrijf voor een 2e keer een voertuig aanmeld met de wetenchap dat dit voertuig reeds met pech staat, behouden wij ons het recht voor pechhulp te weigeren. Indien wij toch hulp verlenen, bereken wij alle gemaakte kosten, inclusief boete, door. Het betreffende autobedrijf wordt tevens per direct uitgesloten van verdere deelname.

Het is niet mogelijk om voertuigen welke reeds met pech staan, in overleg alsnog aan te melden met het verzoek de kosten van de pechhulp dan te vergoeden. Geen registratie is geen pechhulp. Het is daarom belangrijk uw klanten bij onderhoud te wijzen op of te voorzien van onze mobiliteitsservice zodat er, in het geval van pech, goede en snelle pechhulp aangeboden kan worden.

Artikel 9.2 – Mobiliteitsservice voor maximaal € 49,95

U betaalt voor onze mobiliteitsservice maximaal € 49,95 per jaar. Dit bedrag is inclusief btw. Het is een transparant product. De kosten van een registratie bedragen altijd maximaal € 49,95. Een autobedrijf mag de mobiliteitsservice nooit voor een hoger bedrag verkopen. Het betalen van de mobiliteitsservice is altijd een transactie tussen U en uw autobedrijf.

Ondanks onze uiterste zorg kunnen wij zelfstandig doorgevoerde prijsverhogingen van autobedrijven betreffende onze mobiliteitsservice nooit helemaal uitsluiten. Het is echter ten strengste verboden. Niet voor niets onderscheiden wij ons op basis van prijs en service. Ook in 2018 hebben wij onze pas prijs niet verhoogd. Indien U meer dan € 49,95 heeft betaald dient uw autobedrijf het teveel betaalde bedrag aan U te restitueren. Wij stellen het zeer op prijs hiervan ook op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dan het autobedrijf hierop aanspreken.

Een uitzondering vormt een zogeheten privilegepas of klantenpas waarbij meerdere diensten zijn gekoppeld. Denkt U hierbij aan een combinatie van onze mobiliteitsservice met een zomercheck, wintercheck, lampje vervangen en overige services. Dit dient wel duidelijk aan U kenbaar te zijn gemaakt.

Pechonderwegservice.nl registreert zelf geen kentekens. Aanmelden voor mobiliteitsservice verloopt altijd via de deelnemende autobedrijven. U krijgt, na registratie door het autobedrijf, direct een brief (A4) of pas mee waarin uw registratie is bevestigd. Indien U deze niet heeft ontvangen kunt U uw autobedrijf hier alsnog om verzoeken.

Heeft U vragen of opmerkingen? Wij horen het graag! U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer: 085-7733750 of per email info@pechonderwegservice.nl.

Wij wensen U vele zorgeloze kilometers toe en danken U voor het vertrouwen in ons bedrijf.

Artikel 10 Hoe vaak kan ik gebruik maken van de mobiliteitsservice?

Omdat onderhoud de basis vormt van registratie van onze mobiliteitsservice, vermindert dit de kans op pech. Omdat alle voertuigen die geregisteerd zijn vooraf voorzien zijn van onderhoud, kunnen wij onze mobiliteitsservice voordelig aanbieden. Met goed uitgevoerd auto onderhoud zijn 2 pechmeldingen per jaar per geregistreerd voertuig (op basis van het bij ons bekende kenteken) het maximum. Bij een 3e pechmelding binnen 1 jaar op hetzelfde kenteken, behouden wij ons het recht voor eventueel verleende pechhulp (daadwerkelijke kosten) door te berekenen aan de houder van de mobiliteitspas.

Houders van onze mobiliteitsservice zijn verplicht om een eventueel euvel of gebrek binnen 48 uur (weekenden 72 uur) te laten controleren c.q. te laten repareren. Indien u bijvoorbeeld een accu starthulp heeft gekregen is het zaak de accu te laten controleren bij uw garage. Tenslotte staat u niet graag binnen afzienbare tijd weer met pech. Het is in uw eigen belang niet door te rijden met bestaande problemen. Bewust doorrijden met bestaande problemen, bijvoorbeeld met de wetenschap van een zeer zwakke accu en een al gegeven advies voor vervanging of controle, kan resulteren in het opschorten van mobiliteitsservice verlening indien wij bij herhaling voor hetzelfde probleem pechhulp moeten verlenen. Bij het niet laten uitvoeren van reparaties ondanks gegeven advies loopt u het risico dat de mobiliteitsservice komt te vervallen. Dit om misbruik te voorkomen.

Indien een probleem of storing (bij herhaling) niet door het autobedrijf/autobedrijven valt te verhelpen, uw auto economisch total loss is verklaard, reparaties niet door de pashouder worden uitgevoerd omdat deze de dagwaarde overstijgen, of gegeven advies niet opgevolgd wordt, behouden wij ons tevens het recht voor om de mobiliteitsservice op te schorten of in het uiterste geval,  te beeindigen. In al deze gevallen is herhaling van pech op zeer korte termijn te verwachten zonder dat het probleem zelf op te lossen valt of opgelost wordt. Wij willen voorkomen dat onze pechhulp dienstverlening een back-up is voor problemen die reeds bij de pashouder of bestuurder bekend zijn en om diverse redenen door de pashouder of bestuurder niet worden opgelost. Wij bieden uitstekende service bij pech, ook als u onverhoopt vaker stilstaat. Wel willen wij misbruik voorkomen en zo dient deze toelichting ook gelezen te worden.

Artikel 10.1 Acceptatie van voorwaarden

Onze voorwaarden zoals deze zijn te lezen op de website www.pechonderwegservice.nl, zijn automatisch van toepassing op alle houders van onze mobiliteitsservice zoals benoemd in onze portal. Dit volgens registratie door uw autobedrijf. Verandert de tenaamstelling van het kenteken? Diegene die onze mobiliteitsservice inschakelt accepteert daarmee onze voorwaarden ook al staat de betreffende persoon in kwestie niet als zodanig benoemd in onze portal. Telefoongesprekken met onze alarmcentrale worden altijd opgenomen, dit om misbruik te voorkomen.

Artikel 11 Misbruik

Indien er moedwillig sprake is van misbruik van ons systeem, ons registratie systeem, onze voorwaarden en/of onze pechhulp verlening of anderszins, behouden wij ons het recht voor om alle gemaakte kosten door te belasten. Autobedrijven let op: Wanneer een voertuig door uw of uw medewerker(s) voorzien wordt (ingevoerd/geregistreerd in het systeem) van onze mobiliteitsservice terwijl deze al met pech staat, berekenen wij wegens fraude direct een vast boete bedrag (*) aan uw bedrijf door. Wij behouden ons in zo’n situatie tevens het recht voor om aan uw klant geen pechhulp te verlenen. Mocht pechhulp al verleend zijn of is de pechhulp dienst al ingeschakeld, dan berekenen wij naast de boete ook deze kosten aan u door. Indien er door het betreffende autobedrijf opnieuw en aantoonbaar misbruik wordt gemaakt, berekenen wij opnieuw alle kosten inclusief boete en beëindigen wij per direct de samenwerking.

(*) De boete bij misbruik in het geval van pech is in 2017 een vast bedrag van € 536,65 exclusief btw. Dit is exclusief eventueel verleende pechhulp kosten alsmede alle overige gemaakte kosten. Pechonderwegservice.nl is niet verplicht dit boete bedrag te onderbouwen nog te specificeren. Door deel te nemen aan Pechonderwegservice.nl gaat u automatisch akkoord met alle voorwaarden genoemd op deze website.

Artikel 12 – Restitutie

De kenteken gebonden mobiliteitsservice is 1 jaar geldig vanaf de datum van registratie. De mobiliteitsservice is KENTEKEN gebonden en niet PERSOONS gebonden. Registraties van voertuigen vinden exclusief plaats door aangesloten autobedrijven die deze service aanbieden aan eigen klanten bij regulier uitgevoerd auto onderhoud en verkoop van occasions. Onderhoud vormt de verplichte basis van registratie. In tegentelling tot bijvoorbeeld de ANWB of Route Mobiel, is registratie van de kenteken gebonden mobiliteitsservice via aangesloten autobedrijven alleen mogelijk na uitgevoerd auto onderhoud. Dit zorgt er namelijk voor dat de kans op pech veel minder is. Dit  voordeel ziet u dan ook direct terug in de prijs van 1 jaar mobiliteitsservice, welke in 2018 maximaal € 49,95 mag bedragen. De kosten van een mobiliteitsservice voldoet u enkel en alleen via uw eigen autobedrijf welke het onderhoud heeft uitgevoerd. Of zij de service kosteloos aanbieden bepalen zij zelf, zij mogen echter nooit meer in rekening brengen dan maximaal € 49,95 per jaar/kenteken.

Daar onze service dus kenteken gebonden is, blijft de mobiliteitsservice 1 jaar geldig op het bijbehorende kenteken. Verkoopt u zelf uw auto dan kunt u de nieuwe eigenaar attent maken op de resterende pechhulp daar deze dus niet op NAAM maar op KENTEKEN staat. Ruilt u uw auto in, dan blijft de mobiliteitsservice ook van toepassing voor de resterende periode op het betreffende kenteken. Een mogelijk nieuwe eigenaar geniet dan nog van de resterende periode. Restitutie is dan ook niet mogelijk daar de service altijd 1 jaar op het betreffende kenteken (moment van registratie) van toepassing is. De mobiliteitsservice verloopt automatisch tenzij u uw auto weer opnieuw wilt voorzien van deze service, daarvoor kunt u dan tijdig een afspraak maken om zo de service jaar op jaar naadloos in elkaar te laten overlopen. Zorg er wel voor dat u tijdig uw mobiliteitsservice verlengd voor een nieuw jaar, tijdig onderhoud voorkomt  vervelende problemen met onverhoopte pech en u weet zeker dat uw mobiliteitsservice niet onverwacht verlopen is. Verlengen of registreren kan enkel plaatsvinden bij deelnemende autobedrijven. Pechonderwegservice.nl registreert zelf geen kentekens. Pechhulp verlening zonder registratie is nooit mogelijk.

Artikel 1 – Definities
Artikel 1 – Definities

A. Voertuig:
Een auto, met een totaal gewicht van maximaal 3.500 kg (*), waarvan de begunstigde de pech onderweg service heeft verkregen via een autobedrijf dat samenwerkt met Pechonderwegservice.nl.
(*) Eigen massa vermeerderd met het laadvermogen

B. Getrokken voertuig:
De ten tijden van het pechgeval aan het voertuig gekoppelde aanhanger, voor zover koppeling van deze aanhanger aan het voertuig wettelijk is toegestaan.

C. Pech:
Elk mechanisch defect van het voertuig afkomstig van een onregelmatigheid in de montage of een defect van een onderdeel, dat het normale gebruik van het voertuig onmogelijk maakt en immobilisatie ervan tot gevolg heeft. Zo ook het fabrieksmatig ontbreken van een reservewiel.

D. Menselijke oorzaak:
Onder immobilisatie door menselijke oorzaak vallen de volgende omstandigheden:
1. Defecte sleutels of het achterlaten van de sleutels in het voertuig;
2. Verkeerde brandstof en/of niet getankt;
3. Het niet kunnen wisselen van één lekke band;
4. Een lege accu door het aanlaten van stroomverbruikers.

Alle overige oorzaken van immobilisatie door menselijke oorzaak vallen niet onder de dekking van pechonderwegservice.nl.

E. Ongeval;
Een gebeurtenis die met (bots)kracht dusdanig schade aan het voertuig heeft veroorzaakt, dat het niet meer mogelijk en/of verantwoord is met het voertuig de reis te vervolgen en/of een gebeurtenis waarbij het voertuig zijn weg pas kan vervolgen door inzet van sleephulp.

F. Rechthebbenden;
De begunstigde, die de pech onderweg service van pechonderwegservice.nl via een deelnemend autobedrijf heeft verkregen, of de door begunstigde gerechtigde bestuurder, de passagiers, (met uitzondering van lifters), eigen huisdieren zoals katten en honden, die kosteloos in de auto meereizen op het moment dat er een beroep wordt gedaan op Pechonderwegservice.nl. Het aantal passagiers mag niet groter zijn dan het maximaal aantal passagiers wat wettelijk is toegestaan voor het betreffende voertuig. Uitgezonderd personenbussen.

Artikel 2 – Wat mag U van ons verwachten?
Artikel 2 – Wat mag U van ons verwachten?

De pech onderweg service via Pechonderwegservice.nl is op basis van “doelmatigheid” in combinatie met regulier (jaarlijks) auto onderhoud en bestaat uit: Een 24/7 kenteken gebonden pechhulp service assistentie voor personenauto’s in binnen- en buitenland (*) alsmede de eigen woonplaats. Tevens voorziet onze pechhulp in hulpverlening bij pech met uw caravan en/of aanhanger. (*) Klanten dienen voor pechhulp in het bezit te zijn van een geldige mobiliteitspas van Pechonderwegservice.nl.

(*) Bekijk welke landen geldig zijn in Europa.

(*) Trekkende voertuig dient voorzien te zijn van mobiliteitsservice.

Artikel 2.1 – Geldigheidsduur
Artikel 2.1 – Geldigheidsduur

De geldigheid van de mobiliteitspas van Pechonderwegservice.nl is maximaal 1 jaar, dit gerekend vanaf de aanmeldingsdatum. Binnen 2 maanden voor de afloopdatum kan de mobiliteitspas na een onderhoudsbeurt door een deelnemend autobedrijf weer verlengd worden met een 2e of volgende termijn van telkens 12 maanden, gerekend vanaf de 1e aanmeldingsdatum.

Artikel 3 – Service gebied
Artikel 3 – Service gebied

U heeft recht op hulp gedurende een verblijf van maximaal 28 aaneengesloten dagen in het buitenland.

Per 01-01-2018 is de mobiliteitsservice Europa geldig in de volgende landen:

Albanië, Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije , Ierland, IJsland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Marokko, Moldavië, Montenegro, Nederland, Noorwegen, Oekraïne, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Rusland (West-Europa deel) , Servië, Slovenië, Slowaakse Republiek, Spanje, Tsjechische Republiek, Turkije (West-Europa deel tot aan de Bosporus) , Verenigd Koninkrijk en Noord-Ierland, Wit-Rusland, Zweden en Zwitserland.

Oude mededelingen op onze of andere websites, klantenkaart(en) of privilege pas of anderszins,  waarbij gerefereerd wordt aan de landen die als zodanig vermeld staan op de groene kaart, vervallen per 01-01-2018. Aan de verwijzing naar de groene kaart kunnen geen rechten meer ontleend worden. Pechhulpverlening in Tunesië is NIET van toepassing.

 

Artikel 4 – Inhoud assistentie verlening
Artikel 4 – Inhoud assistentie verlening

Assistentie wordt verleend na een rechtmatig verzoek, onmiddelijk of op afspraak, behalve in geval van overmacht, of bij gebruik van een openbare of onverharde weg c.q. terrein. Assistentie wordt verleend binnen- en buiten de woonplaats, mits het voertuig goed bereikbaar is door middel van een verharde of niet doodlopende of niet door water gescheiden toegangsweg, welke toegankelijk is voor voertuigen t/m 7.500 kg.

Artikel 4.1 – BINNENLAND: Hulpdienst in het geval van een niet berijdbaar incident
Artikel 4.1 – BINNENLAND: Hulpdienst in het geval van een niet berijdbaar incident

Via ons alarmnummer 088-8778159 zal onze telefonist(e) de begunstigde in het Nederlands te woord staan. De alarmcentrale van pech onderweg service is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar.

Artikel 4.1.1 Pech onderweg service binnenland
Artikel 4.1.1 Pech onderweg service binnenland

De alarmcentrale van pech onderweg service is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch te bereiken. Onze professionele assistentie verlener komt naar u toe. Gemiddeld is de assistentie verlener, vanaf het moment dat de melding gedaan is, binnen 35 minuten bij u ter plaatse.

Artikel 4.1.2 Transport van het voertuig
Artikel 4.1.2 Transport van het voertuig

De assistentie verlener zal bekijken of een snelle, provisorische, reparatie ter plaatse mogelijk is. Indien een reparatie vermoedelijk langer gaat duren als +/- 2 uur bieden wij vervangend vervoer aan en kunt u uw weg vervolgen. De assistentie verlener zorgt ervoor dat uw auto de eerst volgende werkdag retour gebracht wordt naar het autobedrijf welke de mobiliteitspas heeft uitgegeven. Zo kunt u bij uw eigen autobedrijf vervolgens de reparatie laten uitvoeren en uw vervangend vervoer weer inleveren.

Indien uw eigen woonplaats te ver weg ligt van het autobedrijf welke de pas heeft uitgegeven is vervoer van uw auto naar het autobedrijf in uw eigen woonplaats ook mogelijk. (Bijvoorbeeld bij een aankoop van een auto met mobiliteitspas welke zich bevind aan de andere kant van Nederland).

Artikel 4.1.3 Transport van de gekoppelde aanhanger
Artikel 4.1.3 Transport van de gekoppelde aanhanger

De aanhanger wordt vervoerd naar hetzelfde adres als het voertuig. Pech onderweg service voorziet ook in pechhulp voor caravan en/of aanhanger. Het trekkende voertuig dient voorzien te zijn van onze mobiliteitsservice.

Artikel 4.1.4 (Nood) reparatie bij autobedrijf
Artikel 4.1.4 (Nood) reparatie bij autobedrijf

Een noodreparatie bij een deelnemend autobedrijf van Pechonderwegservice.nl wordt vergoed tot een bedrag van maximaal € 50,- (alleen arbeidskosten). Niet vergoed worden de kosten van eventueel benodigde onderdelen voor de (nood) reparatie. De vergoeding van € 50,- is alleen van toepassing wanneer er sprake is van een daadwerkelijke melding via het alarmnummer en U, door deze noodreparatie, zonder verdere pechhulp assistentie, uw weg kunt vervolgen. Een en ander na akkoord van de alarmcentrale.

Artikel 4.1.5 Stalling en aansprakelijkheid
Artikel 4.1.5 Stalling en aansprakelijkheid

1. Stalling is maximaal 2 dagen van toepassing.
2. Pechonderwegservice.nl, nog het betreffende autobedrijf, is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van het voertuig, bagage, achtergebleven bagage, materiaal en/of bezittingen of voorwerpen die vermist worden of achtergelaten worden, in de auto en/of aanhanger.

Artikel 4.1.6 Vervoer van personen ten bate van door- of terugreis
Artikel 4.1.6 Vervoer van personen ten bate van door- of terugreis

Vervoer van personen ten bate van door- of terugreis vind plaats in combinatie met het transport van de auto of op basis van 2e klas openbaar vervoer. Niet in combinatie met vervangend vervoer.

Artikel 4.1.6.a Hotel
Artikel 4.1.6.a Hotel

Eventuele hotel kosten in Nederland worden vergoed voor maximaal 1 nacht met een maximum van €70.- inclusief btw, per persoon voor logies en ontbijt. Een hotel overnachting wordt alleen vergoed indien door- of terugreis absoluut niet mogelijk is. Overige kosten, zoals overige maaltijden en bijvoorbeeld telefoonkosten, worden niet vergoed.

Artikel 4.1.6 b Vervangend vervoer voor lokaal gebruik
Artikel 4.1.6 b Vervangend vervoer voor lokaal gebruik

Indien de reparatie niet binnen 2 uur mogelijk is.

1. Gelijkwaardig en maximaal categorie C;
2. Maximaal voor de duur van de reparatie en met een maximum van 3 werkdagen;

Alleen zuivere huurdagen en inzetkosten, niet in combinatie met vervoer personen. Rechthebbenden dienen te voldoen aan de door het deelnemende autobedrijf gestelde voorwaarden.

Niet vergoed worden extra kosten zoals;

Brandstof, afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, taxi kosten, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, alsmede kosten voor het niet op correcte wijze afmelden of te laat inleveren van de huurauto. De vervangende auto is inclusief 100 vrije kilometers per dag, exclusief brandstof. Meer kilometers tegen meerprijs volgens kosten van verhuurder. Een eigen risico kan eventueel afgekocht worden, deze kosten worden niet vergoed.

Artikel 4.2.10 Ophalen van het gerepareerde voertuig in het buitenland
Artikel 4.2.10 Ophalen van het gerepareerde voertuig in het buitenland

Op basis van 2e klas openbaar vervoer indien het voertuig binnen de reisduur gerepareerd is.

Artikel 4.2.9 b Vervangend vervoer voor lokaal gebruik
Artikel 4.2.9 b Vervangend vervoer voor lokaal gebruik

Indien de reparatie niet dezelfde dag mogelijk is;

1. Gelijkwaardig en maximaal categorie C segment;
2. Maximaal voor de duur van de reparatie met een maximum van 5 werkdagen;

Rechthebbenden dienen te voldoen aan de door het deelnemende autobedrijf gestelde voorwaarden.

Niet vergoed worden extra kosten zoals:

Brandstof, afkoop eigen risico, verlenging van de huurtermijn, aanvullende verzekeringen, taxi kosten, tolgelden, parkeergelden, bekeuringen, alsmede kosten voor het niet op correcte wijze afmelden of te laat inleveren van de huurauto.

Artikel 4.2.9 a Hotel overnachting in het buitenland
Artikel 4.2.9 a Hotel overnachting in het buitenland

Eventuele hotelkosten worden vergoed (Alleen na akkoord alarmcentrale) voor maximaal 4 nachten met een maximum van €70,- inclusief btw per persoon voor logies en ontbijt. (Op basis van maximaal 4 personen). Dit alleen wanneer de door- of terugreis in zijn geheel niet mogelijk is. Overige kosten zoals bijvoorbeeld overige maaltijden, met uitzondering van ontbijt, alsmede telefoonkosten, worden niet vergoed. Niet in combinatie met vervoer personen.

Artikel 4.2.9 Vervoer van personen ten bate van door- of terugreis in het buitenland
Artikel 4.2.9 Vervoer van personen ten bate van door- of terugreis in het buitenland

Vervoer van personen geschied op basis van 2e klas openbaar vervoer indien de reparatie niet binnen 2 werkdagen mogelijk is. Niet van toepassing in combinatie met hotel overnachting.

Artikel 4.2.8 Stalling en aansprakelijkheid in het buitenland
Artikel 4.2.8 Stalling en aansprakelijkheid in het buitenland

1. Maximaal 10 dagen.
2. Pechonderwegservice.nl is niet aansprakelijk voor diefstal of beschadiging van het voertuig, bagage, achtergebleven bagage, materiaal en persoonlijke bezittingen of voorwerpen die vermist worden of achtergelaten worden in de auto en/of aanhanger/caravan.

Artikel 4.2.7 (Nood) reparatie bij autobedrijf in het buitenland
Artikel 4.2.7 (Nood) reparatie bij autobedrijf in het buitenland

Een noodreparatie in het buitenland wordt vergoed tot een bedrag van maximaal €50,- (Alleen arbeidskosten). Niet vergoed worden de kosten van eventueel benodigde onderdelen voor de (nood) reparatie. De vergoeding van €50,- is alleen van toepassing wanneer er sprake is van een daadwerkelijke melding via het alarmnummer en de begunstigde, door deze noodreparatie, zonder verdere pechhulp, zijn weg kan vervolgen.

Artikel 4.2.6 Invoer en vernietiging in het buitenland
Artikel 4.2.6 Invoer en vernietiging in het buitenland

Indien economisch niet verantwoord.

Artikel 4.2.5 Repatriëring van voertuigen in het buitenland
Artikel 4.2.5 Repatriëring van voertuigen in het buitenland

Indien de reparatie niet binnen de oorspronkelijke reisduur mogelijk is of reparatie niet binnen 2 werkdagen mogelijk is. Wij transporteren de auto naar het autobedrijf welke de pas heeft uitgegeven. Het is mogelijk dat het enige tijd duurt voordat uw auto ingepland is voor repatriëring naar Nederland. Aan deze periode kunnen geen rechten ontleent worden, wij zijn hiervoor afhankelijk van de transporteur(s). Mogelijke kosten van vervangend vervoer in de periode tussen repatriëring en uiteindelijke reparatie in Nederland zijn voor eigen rekening.

Artikel 4.2.4 Toezenden onderdelen in/naar het buitenland
Artikel 4.2.4 Toezenden onderdelen in/naar het buitenland

Alleen de kosten van verzending. Het niet beschikbaar zijn van de onderdelen in Nederland of in het buitenland en/of het stopzetten van de fabricage ervan vormen een geval van overmacht dat het nakomen van deze verbintenis kan vertragen of niet mogelijk maakt. De kosten van onderdelen en reparatie vallen niet onder de vergoeding van Pechonderwegservice.nl.

Artikel 4.2.3 Transport van de gekoppelde aanhanger in het buitenland
Artikel 4.2.3 Transport van de gekoppelde aanhanger in het buitenland

De aanhanger wordt vervoerd naar hetzelfde adres als het voertuig. Pechonderwegservice.nl kent ook pechhulp bij pech met de caravan en/of aanhanger.

Artikel 4.2.2 Transport van het voertuig in het buitenland
Artikel 4.2.2 Transport van het voertuig in het buitenland

De assistentie verlener zal het voertuig naar het dichtstbijzijnde, gecontracteerde, autobedrijf vervoeren. Indien transport naar vernoemd autobedrijf niet direct mogelijk is, zal het voertuig op een veilige plaats gestald worden en de volgende werkdag worden getransporteerd. Wanneer de rechthebbende besluit de stalling niet plaats te laten vinden bij een bij de alarmcentrale aangesloten (auto) bedrijf, sluit Pechonderwegservice.nl de mogelijke stallingskosten hiervan uit, nog staan zij hiervoor garant.

Artikel 4.2.1 Pech onderweg service buitenland
Artikel 4.2.1 Pech onderweg service buitenland

De alarmcentrale van Pechonderwegservice.nl is 24 uur per dag, 7 dagen per week telefonisch te bereiken. Onze professionele assistentie verlener komt naar u toe. Gemiddeld is de assistentie verlener, vanaf het moment dat de melding gedaan is, binnen 35 minuten bij u ter plaatse.

Artikel 4.2 – BUITENLAND: Hulpdienst in het geval van een niet berijdbaar incident
Artikel 4.2 – BUITENLAND: Hulpdienst in het geval van een niet berijdbaar incident

Via het alarmnummer 0031-(0)-88-8778159 zal de telefoniste de begunstigde in het Nederlands te woord staan. De alarmcentrale van Pechonderwegservice.nl is 24 uur per dag, 7 dagen per week, bereikbaar.

Artikel 5 – Regeling van vergoeding gemaakte kosten: Binnenland/buitenland
Artikel 5 – Regeling van vergoeding gemaakte kosten: Binnenland/buitenland

Kosten van (de) hulpverlening worden alleen vergoed indien deze zijn gemaakt met toestemming van de alarmcentrale van Pechonderwegservice.nl. Reparatie kosten worden nooit vergoed.

Artikel 5.2 Voortzetting van de reis door middel van vliegtickets in het buitenland
Artikel 5.2 Voortzetting van de reis door middel van vliegtickets in het buitenland

Er vind door Pechonderwegservice.nl geen vergoeding plaats indien er door rechthebbende(n) gekozen wordt voor een terugreis of voortzetting van de reis door middel van het aanschaffen van (een) vliegticket(s), nog voor een andere vorm van vervoer wordt gekozen, anders dan in deze voorwaarden zijn aangegeven.

Artikel 5.3 Uitval chauffeur
Artikel 5.3 Uitval chauffeur

Pech onderweg service voorziet in een goede én complete 24/7 service wanneer u onverhoopt komt stil te staan door autopech. Pech onderweg service helpt u dan snel weer op weg! Indien de bestuurder/chauffeur van de auto onverhoopt uitvalt, bijvoorbeeld door lichamelijke oorzaak, voorzien wij niet in hulpverlening. Het voertuig is dan nog rijdbaar en pechvrij.

Artikel 6 – Verplichtingen van rechthebbende(n)
Artikel 6 – Verplichtingen van rechthebbende(n)

1. Rechthebbende(n) is (zijn) verplicht om tijdig de onderhoudsbeurten volgens onderhoudsschema jaarlijks te laten uitvoeren bij het autobedrijf waar de pech onderweg servicepas is/wordt uitgegeven. Alleen bij regelmatig en aantoonbaar autoonderhoud bij het deelnemende autobedrijf is er sprake van dekking door Pechonderwegservice.nl en de daarbij behorende pechhulp diensten. Het voertuig dient voor pechhulp en service tevens voorzien te zijn van een geldig APK keuringsbewijs op het moment van een pechhulp melding.

2. Rechthebbende(n) is (zijn) verplicht zo snel mogelijk, voor zover hij/zij daartoe in staat is (zijn), zelf contact op te nemen met de alarmcentrale van Pechonderwegservice.nl.

3. Rechthebbende(n) dient (dienen) de aanwijzingen van de alarmcentrale op te volgen, de noodzakelijke medewerking te verlenen en alle noodzakelijke informatie te geven die van belang is voor een goede hulpverlening.

Artikel 7 Wet bescherming persoonsgegevens
Artikel 7 Wet bescherming persoonsgegevens

Het deelnemende autobedrijf zal diverse persoonsgegevens, alsmede uw kentekennummer, invoeren in de database van onze alarmcentrale om zodoende een pech onderweg servicepas op uw naam en kenteken te kunnen registreren. Deze gegevens worden gebruikt zodat bij een melding direct duidelijk is wie er hulp nodig heeft. Ook het voertuig is zo direct bekend.

Deze gegevens worden alleen gebruikt in geval van een assistentieverlening. Het desbetreffende autobedrijf en onze alarmcentrale maken gebruik van het vrijstellingsbesluit wet bescherming persoonsgegevens. (Artikel 13 lid 2a en 2d). Door uw persoonsgegevens en uw voertuiggegevens aan het desbetreffende autobedrijf kenbaar te maken, verklaart u akkoord te gaan met registratie van deze gegevens door het autobedrijf en de alarmcentrale.

Uw gegevens worden door het desbetreffende autobedrijf, nog door onze alarmcentrale, gedeeld met derden.

Artikel 8 Uitsluitingen – Geen recht op pechhulp
Artikel 8 Uitsluitingen – Geen recht op pechhulp

8.1 In geval van een ongeval.
8.2 In geval van diefstal of poging daartoe van het voertuig zelf of onderdelen ervan.
8.3 In geval van vandalisme.
8.4 In geval van immobilisatie door eigen toedoen. Hieronder vallen onder andere de volgende omstandigheden:
8.4.1 Verlies of diefstal van sleutels;
8.4.2 Indien aan het voertuig wijzigingen zijn aangebracht die niet in overeenstemming zijn met de richtlijnen van de importeur en/of de fabrikant;
8.4.3 Indien de pech is veroorzaakt door verwaarlozing, verkeerd gebruik, opzet, grove nalatigheid, of gebruik van alcoholhoudende dranken of andere bedwelmende of opwekkende middelen;
8.4.4 Indien onvoldoende maatregelen zijn genomen om de pech de voorkomen of te beperken;
8.4.5 Indien deelgenomen wordt, of als assistentiewagen meegereden wordt in welke vorm dan ook, aan een gemotoriseerde competitie zoals bijvoorbeeld een rally, race, slipschool, slipcursus, testdrive, weddenschap of anderszins.
8.4.6 Indien hulp door omstandigheden ter plaatse of door overmacht, zoals rellen, opstanden, oorlogssituaties, natuurrampen, overstromingen, aardbevingen, terrorisme of zware weersomstandigheden niet kan worden verleend.
8.4.7 Indien rechthebbende(n) niet aan de verplichting zoals vermeld in artikel 6 voldoet (voldoen). Jaarlijks auto onderhoud bij een deelnemende autobedrijf en dit volgens schema, is een vereiste om in aamerking te komen voor een pechhulp service pas van Pechonderwegservice.nl.
8.4.8 Indien er sprake is van een melding en er reeds eerder pechhulp assistentie is verleend waarbij het opgegeven makement of euvel niet is vervangen of gerepareerd na de 1e stranding. In dit geval is Pechonderwegservice.nl gemachtigd om alle kosten die samenhangen met de onterechte melding, te verhalen op onterecht rechthebbende(n).
8.4.9 Indien de pas is verstrekt door het deelnemende autobedrijf en deze de rechthebbende per aangetekende brief op de hoogte heeft gesteld van het vroegtijdig beëindigen van de pech onderweg servicepas.
8.4.10 Indien de gebeurtenis samenhangt met pech aan de caravan en/of aanhanger, terwijl het voertuig zelf geen pech heeft en de combinatie ondanks pech toch nog rijdbaar is.
8.4.11. Bij herhaling van pech door bestaande problemen, bij herhaling terugkerende problemen of reparaties die, om welke reden dan ook, niet goed uitgevoerd kunnen worden, behouden wij ons het recht voor om het betreffende kenteken uit te sluiten van (verdere) pechhulp en/of kosten volledig door te berekenen aan de kentekenhouder.
8.4.12. Bij reparaties die uitgevoerd worden zonder garantie behouden wij ons het recht voor om pechhulp op basis van (terugkerende) problemen volledig door te belasten aan de kentekenhouder.
8.4.13. In het geval van (economisch) total-loss (dagwaarde staat niet in verhouding tot de kosten van pechhulp) behouden wij ons het recht voor om bij herhaling (de oorzaak) van pech, geen pechhulp (meer) te verlenen.
8.5 Indien er sprake is van fraude of bewust misbruik maken van de pechhulp service pas van Pechonderwegservice.nl. Indien hier sprake van is zullen alle kosten verhaald worden op de betreffende persoon, bedrijf of instantie.
8.6 Indien de oorzaak/bron van de pech na pechhulp verlening niet verholpen wordt ondanks reparatie en/of vervangingsadvies. Denk bijvoorbeeld aan het niet vervangen van een accu. Bij meer dan 3 pechmeldingen (binnen 1 jaar) die verband houden met bijvoorbeeld herhaling van pech door een lege accu, behouden wij ons het recht voor geen pechhulp te verlenen of de gemaakte kosten in zijn geheel door te berekenen aan de pashouder. Indien hier sprake van is, ontvangt de pashouder na de 3e pechmelding een aangetekend schrijven waarin deze gewaarschuwd wordt voor de hoge kosten bij een mogelijke 4e herhaling.
8.7 Indien u geen geldige mobiliteitspas heeft van pechonderwegservice.nl, kunnen wij u geen pechhulp aanbieden, nog kunt u gebruik maken van onze diensten.
8.8 Indien u reeds pech heeft kunt u geen lid worden van pechonderwegservice.nl.
8.9 Indien wij het vermoeden hebben van fraude, misbruik en/of het verstrekken van valse informatie, enkel met het doel pechhulp te verkrijgen. In deze gevallen zijn wij gemachtigd alle kosten op de persoon of instantie in kwestie te verhalen.
9.0 Indien blijkt dat de mobiliteitspas is geregistreerd terwijl het betreffende voertuig reeds met pech staat, behouden wij ons het recht voor geen pechhulp te verlenen in verband met misbruik. Eventueel reeds gemaake kosten worden, inclusief boete, verhaald.
9.1 Wij verlenen pechhulp aan voertuig én inzittenden wanneer er sprake is van autopech. Indien de chauffeur onverhoopt uitvalt door lichamelijke klachten en/of gebreken, voorzien wij niet in hulpverlening. Het voertuig is dan tenslotte rijdbaar én pech vrij.
9.2 Een mobiliteitspas is enkel verkrijgbaar bij deelnemende autobedrijven, zij mogen u maximaal € 49,95 (inclusief btw) berekenen voor 1 jaar mobiliteitsservice in eigen woonplaats, Nederland én Europa en dit voor auto, caravan en/of aanhanger. Indien een mobiliteitspas is voldaan bij het autobedrijf maar, door willekeurig welke omstandigheden ook, niet is voldaan door het betreffende autobedrijf aan Pechonderwegservice.nl, behouden wij ons het recht voor geen pechhulp te verlenen bij onbetaalde mobiliteit registratie(s) of pas(sen) van het betreffende bedrijf. Bijvoorbeeld in het geval van een faillisement of surseance van het betreffende autobedrijf. Indien mobiliteitspassen reeds lopen en niet betaald zijn bij een faillisement, vervalt de mobiliteitsservice per direct. U kunt dan alleen het betreffende autobedrijf aansprakelijk stellen voor de gemaakte kosten van maximaal 49,95.
9.3. Indien wij pechhulp verlenen op een voertuig waarbij de mobiliteitsservice niet door het betreffende autobedrijf tijdig aan ons is voldaan, behouden wij ons het recht voor bij faillisement of surseance van het betreffende autobedrijf, de mogelijk reeds gemaakte pechhulp kosten in de periode vanaf registratie datum op de pashouder te verhalen.
9.4 Indien u in onze voorwaarden geen antwoord kunt vinden op uw vraag verzoeken wij u met ons contact op te nemen via info@pechonderwegservice.nl. Wij behouden ons het recht voor geen hulp te verlenen in situaties welke op deze site niet genoemd zijn.

Artikel 8.1 Kan een personenbusje ook aangemeld worden voor de mobiliteitsservice?
Artikel 8.1 Kan een personenbusje ook aangemeld worden voor de mobiliteitsservice?

Pechonderwegservice.nl voorziet niet in pechhulp voor personenbusjes (Vervoer voor bijvoorbeeld 7 of 9 personen).

Ons tarief van € 49,95 per jaar voor pechhulp in eigen woonplaats, Nederland én Europa, is gebaseerd op pechhulp verlening bij pech met een personenauto. Een geregistreerde, (auto welke voorzien wordt van onze mobiliteitsservice), auto dient voorzien te zijn van (recent) uitgevoerd auto onderhoud bij een deelnemend autobedrijf. Dankzij uitgevoerd auto onderhoud is de kans op pech aanzienlijk kleiner. Dit ziet u direct terug in het prijsverschil ten opzichte van onze pas prijs en bijvoorbeeld een lidmaatschap van de ANWB.

Pechonderwegservice.nl beschikt over een zeer jonge vloot van vervangend vervoer. Wij bieden, indien nodig, vervangend vervoer tot maximaal het C segment. Zo kunt u met uw gezin en eventuele (vakantie) bagage, gemakkelijk en comfortabel uw weg vervolgen.

Ook voorzien wij indien nodig in hotelovernachting(en). Wij bieden tot maximaal 4 hotelovernachtingen aan voor maximaal 4 personen. Dit met een maximale vergoeding van € 70.- per persoon per nacht. Indien u met meer dan 4 personen reist, betekent dit dat u eventueel een meerprijs betaalt bij overnachting(en) wanneer uw reisgezelschap bestaat uit meer dan 4 personen. Het aantal daadwerkelijk verleende overnachtingen heeft geen invloed op de vergoeding van maximaal 4 personen per overnachting.

Artikel 8.2 Mijn auto heeft gedurende lange tijd stil gestaan met als gevolg een lege accu. Krijg ik dan pechhulp?
Artikel 8.2 Mijn auto heeft gedurende lange tijd stil gestaan met als gevolg een lege accu. Krijg ik dan pechhulp?

Wanneer uw auto voor langere tijd bij huis stil heeft gestaan met als gevolg een lege accu, behouden wij ons het recht voor geen pechhulp te verlenen. Bijvoorbeeld na een winterstalling. Als u weet dat de auto voor langere tijd in stalling gaat is het verstandig om de accu voortijdig af te koppelen. Een auto die thuis in de garage staat met een lege accu door langdurige stalling valt dus niet onder pechhulp. (Bijvoorbeeld stalling winterperiode oldtimer/cabriolet) Een enkele starthulp verlening zal in de meeste gevallen niet helpen doordat de accu volledig leeg is. In dit geval doet u er verstandig aan om de accu op tijd aan een druppelaar te koppelen om zo de accu weer op te laden. Mocht blijken dat er toch pechhulp verleend is dan behouden wij ons in dit geval het recht voor de pechhulp kosten alsnog aan u te berekenen.

Artikel 9 – Aanvullende algemene voorwaarden
Artikel 9 – Aanvullende algemene voorwaarden

Voor zover de algemene voorwaarden zoals hier genoemd niet voorzien in een duidelijke stelling ten opzichte van een mogelijk probleem, verwijzen wij tevens door naar de algemene voorwaarden van de VHD alarmcentrale. Deze zijn in dit geval aanvullend en gelden daarmee als aanvullende (algemene) voorwaarden. De algemene voorwaarden zoals genoemd op de website van Pechonderwegservice.nl zijn echter leidend. Mocht er sprake zijn van verkeerd weergegeven informatie op onze website dan behouden wij ons het recht voor om verkeerd weergegeven informatie en/of voorwaarden alsnog aan te passen. Er kunnen geen rechten ontleent worden aan foutief weergegeven informatie.

Artikel 9.1 – Aanvullende voorwaarden autobedrijven
Artikel 9.1 – Aanvullende voorwaarden autobedrijven

Het is voor deelnemende autobedrijven verboden voertuigen in te voeren die reeds met pech staan. Wij monitoren de dagelijkse registraties en de pechmeldingen. Indien er sprake is van het invoeren van een voertuig met de wetenschap dat dit voertuig al met pech staat, zal Pechonderwegservice.nl alle gemaakte kosten, inclusief boete, doorbelasten.

Wanneer een deelnemend autobedrijf voor een 2e keer een voertuig aanmeld met de wetenchap dat dit voertuig reeds met pech staat, behouden wij ons het recht voor pechhulp te weigeren. Indien wij toch hulp verlenen, bereken wij alle gemaakte kosten, inclusief boete, door. Het betreffende autobedrijf wordt tevens per direct uitgesloten van verdere deelname.

Het is niet mogelijk om voertuigen welke reeds met pech staan, in overleg alsnog aan te melden met het verzoek de kosten van de pechhulp dan te vergoeden. Geen pas is geen pechhulp. Het is daarom belangrijk uw klanten bij onderhoud te wijzen, of te voorzien, op/van onze mobiliteitsservice zodat er, in het geval van pech, goede en snelle pechhulp aangeboden kan worden.

Artikel 9.2 – Mobiliteitsservice voor maximaal € 49,95
Artikel 9.2 – Mobiliteitsservice voor maximaal € 49,95

U betaalt voor de mobiliteitspas van Pechonderwegservice.nl maximaal € 49,95 per jaar. Dit bedrag is inclusief btw. Het is een transparant product, de kosten van een registratie zijn voor zowel het autobedrijf als de consument hetzelfde. Een autobedrijf mag de pas nooit duurder verkopen. Indien u meer als € 49,95 heeft betaald dient uw autobedrijf het teveel betaalde bedrag aan u te restitueren. Wij stellen het zeer op prijs hiervan ook op de hoogte te worden gesteld. Wij zullen dan het autobedrijf ook hierop aanspreken en eventueel de samenwerking per direct opzeggen.

Een uitzondering vormt een zogeheten privilege pas of klantenpas waarbij meerdere diensten zijn gekoppeld. Denkt u hierbij aan een combinatie van onze mobiliteitsservice met een zomercheck, wintercheck, lampje vervangen en overige services. Dit dient wel duidelijk aan u kenbaar te zijn gemaakt.

Ondanks onze uiterste zorg kunnen wij zelfstandig doorgevoerde prijsverhogingen van autobedrijven betreffende onze mobiliteitsservice nooit helemaal uitsluiten. Het is echter ten strengste verboden. Niet voor niets onderscheiden wij ons op basis van prijs en service. Ook in 2017 hebben wij onze pas prijs niet verhoogd.

Pechonderwegservice.nl registreert zelf geen mobiliteitspassen. De uitgifte van passen geschied door deelnemende autobedrijven. U krijgt, na registratie door het autobedrijf, direct een brief (A4) mee waarin uw registratie is bevestigd. Indien u deze niet heeft ontvangen kunt u uw autobedrijf hier alsnog om verzoeken. Twijfelt u over uw registratie dan kunt u dit altijd checken door ons te bellen of even een email te sturen naar onderstaand email adres. Veel van onze deelnemende autobedrijven hanteren een eigen klantenpas in plaats van de brief. Dit is een pasje in eigen huisstijl, vergelijkbaar met uw bankpas. Het betalen van een mobiliteitspas geschied altijd aan het desbetreffende autobedrijf.

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen het graag!
U kunt contact met ons opnemen via ons telefoonnummer: 085-7733750 of per email info@pechonderwegservice.nl

Indien u lid bent geworden wensen wij u vele zorgeloze kilometers toe en danken wij u voor het vertrouwen in ons bedrijf.

Artikel 10 Hoe vaak kan ik gebruik maken van de mobiliteitsservice?
Artikel 10 Hoe vaak kan ik gebruik maken van de mobiliteitsservice?

Omdat onderhoud de basis vormt van registratie van onze mobiliteitsservice, verminderd dit de kans op pech. Omdat alle voertuigen die geregisteerd zijn vooraf voorzien zijn van onderhoud, kunnen wij onze mobiliteitsservice voordelig aanbieden. Met goed uitgevoerd auto onderhoud zijn 4 pechmeldingen per jaar per geregistreerd voertuig (op basis van het bij ons bekende kenteken) het maximum. Bij een 5e pechmelding binnen 1 jaar op hetzelfde kenteken, behouden wij ons het recht voor eventueel verleende pechhulp (daadwerkelijke kosten) door te berekenen aan de houder van de mobiliteitspas.

Houders van onze mobiliteitsservice zijn verplicht om een eventueel euvel of gebrek binnen 48 uur (weekenden 72 uur) te laten controleren c.q. te laten repareren. Indien u bijvoorbeeld een accu starthulp heeft gekregen is het zaak de accu te laten controleren bij uw garage. Tenslotte staat u niet graag binnen afzienbare tijd weer met pech. Het is in uw eigen belang niet door te rijden met bestaande problemen. Bewust doorrijden met bestaande problemen, bijvoorbeeld met de wetenschap van een zeer zwakke accu en een al gegeven advies voor vervanging of controle, kan resulteren in het opschorten van mobiliteitsservice verlening indien wij bij herhaling voor hetzelfde probleem pechhulp moeten verlenen. Bij het niet laten uitvoeren van reparaties ondanks gegeven advies loopt u het risico dat de mobiliteitsservice komt te vervallen. Dit om misbruik te voorkomen.

Indien een probleem of storing (bij herhaling) niet door het autobedrijf/autobedrijven valt te verhelpen, uw auto economisch total loss is verklaard, reparaties niet door de pashouder worden uitgevoerd omdat deze de dagwaarde overstijgen, of gegeven advies niet opgevolgd wordt, behouden wij ons tevens het recht voor om de mobiliteitsservice op te schorten of in het uiterste geval,  te beeindigen. In al deze gevallen is herhaling van pech op zeer korte termijn te verwachten zonder dat het probleem zelf op te lossen valt of opgelost wordt. Wij willen voorkomen dat onze pechhulp dienstverlening een back-up is voor problemen die reeds bij de pashouder of bestuurder bekend zijn en om diverse redenen door de pashouder of bestuurder niet worden opgelost. Wij bieden uitstekende service bij pech, ook als u onverhoopt vaker stilstaat. Wel willen wij misbruik voorkomen en zo dient deze toelichting ook gelezen te worden.

Artikel 10.1 Acceptatie van voorwaarden
Artikel 10.1 Acceptatie van voorwaarden

Onze voorwaarden zoals deze zijn te lezen op deze website, https://www.pechonderwegservice.nl, zijn automatisch van toepassing voor alle pashouders. Definitie van een pashouder: Diegene die als houder van de mobiliteitsservice benoemd staat in onze portal, een en ander zoals geregistreerd door uw/het autobedrijf ten tijde van afgifte. Een uitzondering hierop vormt een eventuele verandering van tenaamstelling. Diegene die onze mobiliteitsservice activeert accepteert daarmee ook onze voorwaarden ook al staat de betreffende persoon in kwestie niet als zodanig benoemd in onze portal. Door het inschakelen van onze mobiliteitsservice accepteert men in dit geval ook de voorwaarden zoals hier benoemd. Telefoongesprekken met onze alarmcentrale worden altijd opgenomen, dit om misbruik te voorkomen.

Artikel 11 Misbruik
Artikel 11 Misbruik

Indien er moedwillig sprake is van misbruik van ons systeem, ons registratie systeem, onze voorwaarden en/of onze pechhulp verlening of anderszins, behouden wij ons het recht voor om alle gemaakte kosten door te belasten. Autobedrijven let op: Wanneer een voertuig door uw of uw medewerker(s) voorzien wordt (ingevoerd/geregistreerd in het systeem) van onze mobiliteitsservice terwijl deze al met pech staat, berekenen wij wegens fraude direct een vast boete bedrag (*) aan uw bedrijf door. Wij behouden ons in zo’n situatie tevens het recht voor om aan uw klant geen pechhulp te verlenen. Mocht pechhulp al verleend zijn of is de pechhulp dienst al ingeschakeld, dan berekenen wij naast de boete ook deze kosten aan u door. Indien er door het betreffende autobedrijf opnieuw en aantoonbaar misbruik wordt gemaakt, berekenen wij opnieuw alle kosten inclusief boete en beëindigen wij per direct de samenwerking.

(*) De boete bij misbruik in het geval van pech is in 2017 een vast bedrag van € 536,65 exclusief btw. Dit is exclusief eventueel verleende pechhulp kosten alsmede alle overige gemaakte kosten. Pechonderwegservice.nl is niet verplicht dit boete bedrag te onderbouwen nog te specificeren. Door deel te nemen aan Pechonderwegservice.nl gaat u automatisch akkoord met alle voorwaarden genoemd op deze website.

Artikel 12 – Restitutie
Artikel 12 – Restitutie

De kenteken gebonden mobiliteitsservice is 1 jaar geldig vanaf de datum van registratie. De mobiliteitsservice is KENTEKEN gebonden en niet PERSOONS gebonden. Registraties van voertuigen vinden exclusief plaats door aangesloten autobedrijven die deze service aanbieden aan eigen klanten bij regulier uitgevoerd auto onderhoud en verkoop van occasions. Onderhoud vormt de verplichte basis van registratie. In tegentelling tot bijvoorbeeld de ANWB of Route Mobiel, is registratie van de kenteken gebonden mobiliteitsservice via aangesloten autobedrijven alleen mogelijk na uitgevoerd auto onderhoud. Dit zorgt er namelijk voor dat de kans op pech veel minder is. Dit  voordeel ziet u dan ook direct terug in de prijs van 1 jaar mobiliteitsservice, welke in 2018 maximaal € 49,95 mag bedragen. De kosten van een mobiliteitsservice voldoet u enkel en alleen via uw eigen autobedrijf welke het onderhoud heeft uitgevoerd. Of zij de service kosteloos aanbieden bepalen zij zelf, zij mogen echter nooit meer in rekening brengen dan maximaal € 49,95 per jaar/kenteken.

Daar onze service dus kenteken gebonden is, blijft de mobiliteitsservice 1 jaar geldig op het bijbehorende kenteken. Verkoopt u zelf uw auto dan kunt u de nieuwe eigenaar attent maken op de resterende pechhulp daar deze dus niet op NAAM maar op KENTEKEN staat. Ruilt u uw auto in, dan blijft de mobiliteitsservice ook van toepassing voor de resterende periode op het betreffende kenteken. Een mogelijk nieuwe eigenaar geniet dan nog van de resterende periode. Restitutie is dan ook niet mogelijk daar de service altijd 1 jaar op het betreffende kenteken (moment van registratie) van toepassing is. De mobiliteitsservice verloopt automatisch tenzij u uw auto weer opnieuw wilt voorzien van deze service, daarvoor kunt u dan tijdig een afspraak maken om zo de service jaar op jaar naadloos in elkaar te laten overlopen. Zorg er wel voor dat u tijdig uw mobiliteitsservice verlengd voor een nieuw jaar, tijdig onderhoud voorkomt  vervelende problemen met onverhoopte pech en u weet zeker dat uw mobiliteitsservice niet onverwacht verlopen is. Verlengen of registreren kan enkel plaatsvinden bij deelnemende autobedrijven. Pechonderwegservice.nl registreert zelf geen kentekens. Pechhulp verlening zonder registratie is nooit mogelijk.

Pechhulp in de volgende landen
De mobiliteitsservice Europa is geldig in de volgende landen:
Andorra, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Kroatië, Cyprus (alleen die geografische delen die bestuurd worden door de regering van de Republiek Cyprus), Denemarken (met uitzondering van Groenland), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (met uitzondering van de overzeese gebieden), Corsica, Gibraltar, Hongarije, Ierland, Italië, IJsland, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Macedonië, Malta, Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal (met uitzondering van Madeira en de Azoren), Roemenië, San Marino, Slovenië, Slowakije, Spanje (met uitzondering van de Canarische Eilanden, Ceuta en Melilla), Tsjechië, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.